Акционерное Общество «Крымская Фруктовая Компания»

Мы предлагаем только то,
 что вырастили сами
  с любовью на крымской земле!

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АО «Кримська фруктова компанія»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРИМСЬКА ФРУКТОВА КОМПАНІЯ"

місцезнаходження: Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка,
код ЄДРПОУ – 32644372 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 30 квітня 2014 року о 10 год.
за адресою:
Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка, АОКримська фруктова компанія”,
приміщення  актового залу.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9-00 до 09-45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2014 р.


Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Виконавчого органу про фінансово- господарську діяльність за 2013 рік.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 5. Звіт Ревізора за 2013 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та звіту Ревізора.
 7. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.
 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
 9. Про обрання членів виконавчого органу Товариства.
 10. Про обрання Ревізора Товариства.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.


Для реєстрації при собі мати:
    - Акціонерам - паспорт;
    - для представника акціонера — паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку

денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 97012, АР Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка, 

з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства,

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Січкар А.О.  Довідки за телефоном: (06556) 6-19-70

На виконання Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (тис.грн)

Найменування показника Період
Звітний 2013 Попередній 2012
Усього активів 476698 458068
Основні засоби 84924 87838
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 53819 65019
Сумарна дебіторська заборгованість 8714 6539
Грошові кошти та їх еквіваленти 1647 5107
Власний капітал 80822 14200
Статутний капітал 18343 18343
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 57213 (9409)
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 394099 441545
Чистий прибуток (збиток) 66622 (14900)
Вартість чистих активів 80822 14200
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 834 311 1 834 311
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних

акцій протягом періоду

- -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2011
1378

Президент